මැනිං වෙළඳපොළ කාර්ය මණ්ඩලයට පොලිස් දැනුම් දීමක්

මැනිං වෙළඳපොළ කාර්ය මණ්ඩලයට පොලිස් දැනුම් දීමක්

මැනිං වෙළඳපොළට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලයෙන් පොලිසිය ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

එම කාර්ය මණ්ඩලයේ තවමත් PCR පරීක්ෂණ පවත්වා නොමැති පුද්ගලයින් වේ නම්, නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය පහත සඳහන් දුරකථන අංකවලට SMS මගින් එවන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටිනවා.

  • 071 – 8591555
  • 071 – 8591551
  • 071 – 8591554

ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.