දිවයින පුරා සායන රෝගීන්ට ඖෂධ බෙදා හැරීම නැවතත්

දිවයින පුරා රජයේ රෝහල් හි සායනවල ලියාපදිංචි රෝගීන්ට ඖෂධ බෙදා හැරීමේ වැඩ පිළිවෙල අද සිට නැවත ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යා වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පැවසුවේ මීට පෙර එය ක්‍රියාත්මක වූයේ කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල පමණක් බවයි.

ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා,

කෝවිඩ් වසංගතය අතරතුර රජයේ රෝහල් හි සායනවල ලියාපදිංචි රෝගීන්ට ඖෂධ ලබා ගැනීම හැකි ක්‍රම පහතින්.

1. තැපැලි මාර්ගයෙන් ගෙන්වා ගැනීම.

2. වයස අවුරුදු 60 ට අඩු නිරෝගී පුද්ගලයෙකු සායන වෙත ගොස් සායන පොත රෝහලට ඉදිරිපත් කිරීමෙන්.

3. පළාත් මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙකුගේ හෝ ග්‍රාම නිලධාරිගේ සහායෙන්.

ඔබේ සායනයේ ඖෂධ ආරක්ෂිතව ගෙන්වාගැනීම පිළිබඳ විස්තර සඳහා ඔබේ රෝහල අමතන්න.

 • මූලික රෝහල – මුල්ලෙරියාව 011 2578226
 • මූලික රෝහල හෝමගම 011 2748865, 011 2748839
 • මූලික රෝහල අවිස්සාවෙල්ල 036 2222261-62
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – අතුරුගිරිය 011 2561229
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – මධ්‍යම කොළඹ මාලිගාත්ත 011 2435448
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – මොරටුව 011 2645231
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – නවගමුව, රණාල 011 2415225/0714927737
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – පාදුක්ක 011 2859095
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – පිලියන්දල 011 2614264/0701370033
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – සලාවා, කොස්ගම 036 2255061
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – තලන්ගම, කොස්වත්ත 011 2862313
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – වෑතර 011 2704277
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – පාදුක්ක 011 2859095
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – බ්‍රාහ්මණගම 011 2782990
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – හන්වැල්ල 036 2251314
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – නුගේගොඩ 011 2890971
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – කඩුවේල 011 2538368
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – ජනකළා කේන්ද්‍රය 011 2786155
 • ශික්ෂණ රෝහල කොළඹ උතුර රාගම 011 2959261-65
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ගම්පා 033 2222261- 62
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල මීගමුව 312222261
 • ශ්වසන රෝග සඳහා ජාතික රෝහල – වැලිසර 011 2958271
 • මූලික රෝහල කිරිබත්ගොඩ 011 2911493
 • මූලික රෝහල මිරිගම 033 2273261
 • මූලික රෝහල වතුපිටිවල 0332280261- 62
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල දිවුලපිටිය 031 2246261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල කන්ඳාන 011 2236225
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල විජය කුමාරතුංග 011 2258861-64
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල මිනුවන්ගොඩ 011 2295261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල දොම්පේ 011 2409544
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල ආකරගම 031 2269261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල බියගම 011 2487524
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල බෝකලගම 033 2270283
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල ජා-ඇල 011 2236328
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල මල්වතුහිරිපිටිය 033 2279261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල පමුනුගම 011 2236622
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල රදාවාන 033 2267261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල උඩුපිල 011 2402237
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – අලවල 033 5678287
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – බෙම්මුල්ල 033 2288441
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – දුනගහ 031 2246262
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මීතිරිගල 033 2267161
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – පුගෝඩ 011 2405262
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – සිංහමුල්ල 011 2914782
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල කළුතර – 034 2222261-62
 • මූලික රෝහල (බී ශ්‍රේණිය) – බේරුවල – 034 2276162
 • මූලික රෝහල (ඒ ශ්‍රේණිය) – පාණදුර – 038 2232261
 • මූලික රෝහල (ඒ ශ්‍රේණිය) – හොරණ – 034 2261261
 • මූලික රෝහල (ඒ ශ්‍රේණිය) – ධර්ගා නගරය – 034 2275264
 • කේතුමති (මාතෘ රෝහල) – 038 2231153
 • මූලික රෝහල – පිම්බුර, අගලවත්ත – 034 2244461
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – අලුත්ගම – 034 2275261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – බදුරලිය – 034 2244235
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – බණ්ඩරගම – 038 2288261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – බුලත්සිංහල – 034 2283161
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – දොඩංගොඩ – 034 2281654
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – ගල්පාත – 034 2251444
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – හල්තොට – 034 2252045
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල -ඉංගිරිය – 034 2269261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – ඉත්තෑපාන – 342274460
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – කටුගහහේන – 342245576
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – මතුගම – 342247261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – මීගහතැන්න – 034 2284061
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල -මොරොන්තුඩුව / ගෝනදූව – 038 2232561
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල -නෑබොඩ – 034 2242123
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – බෙල්ලන – 342244117
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – හොරවල, වෙල්පන්න – 342247462
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – පනාපිටිය – 034 2222385
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – තිනියාවල – 034 3941228
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – වාද්දුව – 382232027
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – වරකාගොඩ – 342242085
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය New Chattel- 034 3029520
 • පළාත් මහ රෝහල කුරුණගල – 037 2233906-09
 • මූලික රෝහල දඹදේනිය – 037 2266592
 • මූලික රෝහල ගල්ගමුව – 037 2253061
 • ශික්ෂණ රෝහල – කුලියාපිටිය – 037 2281261
 • මූලික රෝහල – නිකවරාතිය 037 2260680, 037 2260261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – බෝපිටිය – 037-3982312
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – දෙල්විට – 037-3674490
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – දුනකදෙනිය – 032-2256660
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – ඇහැටුවාව – 037-2253322
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – ගිරිබාව / පහල ගිරිබාව – 037-2053606
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- ගොකරැල්ල – 037-2250560
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- ගොනිගොඩ – 037-3142661
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – හෙට්ටිපොල – 037-2291061
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- හිරිපිටිය – 032-2246160
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- ඉදුල්ගොඩකන්ද – 037-3376061
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- කදනගෙදර – 037-2285861
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- කටුපොත – 037-2247053
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- කරම්බේ – 037-3379614
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- කොබෙයිගනේ – 037-2293060
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- කොටවෙහෙර – 037-2260311
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- කොස්හේන – 037-2281262
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – මහගිරිල්ල – 037-3379341
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – මහමූකලානය – 037-3975039
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- මහානනේරිය – 037-3378880
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- මහව – 037-2275261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- මාවතගම – 037-2299261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- මීගල්ලෑව 025-2281131
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- මුවන්හෙල 037-3879360
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – නාගොල්ලාගම 037-3379615
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – නාරම්මල – 037-2249261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- නාවතල්වත්ත – 037-3378060
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල- නිකවැව – 037-3975025
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – පොල්ගහවෙල – 037-2243261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – පොල්පිතිගම – 037-2273099
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – රාජාන්ගනය – 025-3259144
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – රිදීගම – 037-2252061
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – සඳලංකාව – 031-2299661
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – තලම්පිටිය – 037-2238061
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – වාරියපොල – 037-2267261
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – වීරබුගෙදර – 037-3879243
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – වීරපොකුන – 032-2053061
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – වෙල්ලාව – 037-2235077
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල – මහගිරිඋල්ල 037-3379341
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – බන්ඩාර කොස්වත්ත – 037 2292161
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – බිහල්පොල – 037 3614561
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මදහපොල – 037 3879578
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – බෝයවලාන – 037 3617561
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – දොඩංගස්ලන්ද – 037 3617661
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – දිවුලෙගොඩ – 037 3376030
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – දිවුරුම්පොල – 037 3618561
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සේවා ඒකකය – බුළුවල – 037 3618061
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – දොතැල්ල – 037 3617761
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – එලබඩගම – 037 2055361
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – එතනවත්ත – 037 3618261
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – ගෝනගම – 037 3619061
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – හොරතපොල – 032 2257361
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – ඉඟුරුවත්ත – 037 3618361
 • ප්රාථමික වෛද්ය සත්කාර ඒකකය – බොරළුවැව – 037 2050561
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මකුල්පොත – 037 3615305
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මස්පොත – 037 2239961
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මැල්සිර්පුර – 037 3761614
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මිනුවන්ගොඩ – 037 3619261
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මොහොට්ටුවගොඩ – 037 3617861
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – මූනමල්දේනිය – 032 2291537
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – නාටිය – 037 3619761
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – පොතුහැර – 037 3617261
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – පොතුවිල්ල – 037 3619461
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – රස්නායකපුර – 037 3610125
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – තලකොලවැව – 037 3617261
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය – තලාව සියබලංගමුව – 037 3618461
 • මුලාශ්‍රය – සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය

ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.